اماکن اصفهان

سازمان شهرداری

سازمان شهرداری
نام آدرس شماره تلفن Name Address
شهرداری اصفهان  میدان امام حسین 031-32229021 Isfahan Municipality Isfahan, Imam Hossein Square
شهرداری منطقه 1 خيابان شهيد مطهري، خيابان صائب تبريزي، جنب پل مارنان 031-32344001_031-32344002 District 1 Municipality Isfahan, Shahid Motahari St., Saeb Tabrizi St., next to Marnan Bridge
شهرداری منطقه 2  خيابان صمديه لباف چهار راه اول سمت راست، نبش فلكه واعظ اصفهاني 031-33359070 District 2 Municipality  Samadi Labaf St. First Crossroads on the right, corner of Ayatollah Vaez Esfahani Square
شهرداری منطقه 3  خيابان كمال 031_32290495_031-32290496 District 3 Municipality Isfahan, Kamal St.
شهرداری منطقه 4  خيابان ۲۲بهمن، مجموعه اداري اميركبير 031-32672522_031-32673552 District 4 Municipality Isfahan, 22 Bahman St., Amirkabir Administrative Complex
شهرداری منطقه 5  سه راه حكيم نظامي، خيابان دانشگاه 031-36243915_031-36273699 District 5 Municipality Isfahan, Hakim Nezami Three Ways, University Street
شهرداری منطقه 6 خيابان سعادت آباد، نبش ملاصدرا 031-36699090 District 6 Municipality Isfahan, Saadat Abad St., corner of Mulla Sadra
شهرداری منطقه 7  اتوبان كاوه، ابتداي اتوبان شهيد چمران 031-34593565_031-34593556 District 7 Municipality Isfahan, Kaveh highway, beginning of Shahid Chamran highway
شهرداری منطقه 8  خيابان كاوه، خيابان جابربن انصاري 031-34415060 District 8 Municipality Isfahan, Kaveh St., Jaber Bin Abdullah Ansari St.
شهرداری منطقه 9  خيابان ميرزا طاهراول، ميدان شهيد سردارمهدي نصر 031-37717054_031-37717054_031 3771 9156 District 9 Municipality Isfahan, Mirza Tahravel St., Shahid Sardar Mehdi Nasr Square
شهرداری منطقه 10  خيابان پروين اعتصامي، ابتداي خيابان شيخ طوسي غربي 031-35553031 District 10 Municipality Isfahan, Parvin Etesami St., at the beginning of Sheikh Tusi Gharbi St.
شهرداری منطقه 11  خيابان شهيدان غربي، جنب ميدان شهرداري 031-33344901_031-33344902_031-333449903_031-333449904_031-333449905 District 11 Municipality Isfahan, Shahidan Gharbi St., next to Shahrdari Square
شهرداری منطقه 12  خيابان امام خميني، خيابان بهارستان غربي 031-34218071_031-34218072_031-34218073_031-34218074 District 12 Municipality Isfahan, Imam Khomeini St., West Baharestan St.
شهرداری منطقه 13  كندرو بزرگراه شهيد ميثمي 031-37773001_031-37773002 District 13 Municipality Isfahan, Shahid Meysamy Highway
شهرداری منطقه 14 خيابان زينبيه، خيابان آيت اله غفاري 031-35516464_ 031-35521002_031-35521003 District 14 Municipality Zeinabieh Street, Ayatollah Ghaffari Street
شهرداری منطقه 15  خیابان جی شرقی 031-35210821_031-35210821 District 15 Municipality Isfahan, East Jay St.
شهرداری منطقه ناژوان  خیابان سهروردی، خیابان باغ دریاچه، دفتر طرح ساماندهی ناژوان 031-37860036_031-37860037_031-37860037_031-37860094 Najwan District Municipality Isfahan, Sohrevardi St., Bagh Daryacheh St., Nazhvan Organizing Plan Office